درفش کاوياني

نخستین اشاره در تاریخ اساطیر ایران به وجود پرچم، به قیام کاوه آهنگر علیه ظلم و ستم آژی‌دهاک (ضحاک) برمی‌گردد. در آن هنگام، کاوه برای آن که مردم را علیه ضحاک بشوراند، پیش‌بند چرمی خود را بر سر چوبی کرد و آن را بالا گرفت تا مردم گرد او جمع شوند. سپس کاخ فرمانروای خونخوار را در هم کوبید و فریدون را بر تخت شاهی نشانید. فریدون نیز پس از آنکه فرمان داد تا پاره چرم پیش‌بند کاوه را با دیباهای زرد و سرخ و بنفش آراستند و در و گوهر به آن افزودند، آن را درفش شاهی خواند و بدین سان درفش کاویانی پدید آمد. نخستین رنگ‌های پرچم ایران زرد و سرخ و بنفش بود، بدون آنکه نشانه‌ای ویژه بر روی آن وجود داشته باشد. درفش کاویان صرفا افسانه نبوده و به استناد تاریخ تا پیش از حمله اعراب به ایران، به ‌ویژه در زمان ساسانیان و هخامنشیان، پرچم ملی و نظامی ایران را درفش کاویان می‌گفتند؛

درفش شکوهمند کاوياني  يکي از کهنترين پرچمهاي جهان است که  فردوسي در چکامه هاي خود رنگ اين پرچم را سرخ و زرد و بنفش آورده است:

 «همي خواندش کاوياني درفش    فروهشت زو سرخ و زرد و بنفش ».

 درونمايه رنگهاي درفش سرفراز کاوياني چيست؟

رنگ سرخ

اين رنگ را  نماد شکوه و توانايي، خروش و جوشش، پايداري براي پاسداري و نگهباني از مرز و بوم امي دانند. رنگ سرخ رنگ روز " تير" سومين روز هفته ايرانيان باستان است که امروز به آن "چهارشنبه" ميگويند. همچنين" تير" نام فرشته باران نيز بوده است .

مردمان به دور از باورهاي زرتشتي و يا با  باور زرتشتي که پيش و يا پس از زرتشت مي زيسته اند، باور داشتند که به ياري " تير"،  فرشته باران است که زمين ازريزش باران بهره مند و کشتزارها و مرغزارها سيراب و سبز و خرم ميشوند.

اين رنگ بر روي پرچم کنوني که در زمان قاجاريه با دو رنگ ديگر سپيد و سبز که نشانه خانواده بني اميه و بني هاشم ميباشد، ديده ميشود.

رنگ زرد

رنگ زرد رنگ روز " مهر" پايان هفته است که امروزه  ايرانيان و همچنين کشورهاي اسلامي و يهودي آنرا آدينه و جمعه مي دانند و ديگر کشورهاي جهان  يکشنبه . اين روز نام فروغ و روشنايي را با خود دارد، زيرا زادروز " مهر تابناک" مي باشد. اين رنگ نشان پاکي و نيکخواهي، نمايانگر فر و بزرگي، روشنگر گران منشي و سروري و بازگو گر درخشندگي، فروزش و روشنايي است.

رنگ بنفش

رنگ بنفش رنگ " اورمزد" چهارمين روز هفته است که امروز به آن " پنجشنبه" ميگويند. اين رنگ نشانه جنگاوري و دليري و نبرد سرسختانه با دشمن و پيکار در راه آزادي کشور و نگهباني از يکپارچگي و شکوه آن است .

محمدبن جریر طبری در کتاب تاریخ خود به نام الامم و الملوک می‌نویسد: درفش کاویان از پوست پلنگ درست شده، به درازای دوازده ارش که اگر هر ارش را که فاصله بین نوک انگشتان دست تا بندگاه آرنج است، 60 سانتی متر به حساب آوریم، تقریبا پنج متر عرض و هفت متر طول می‌شود. ابوالحسن مسعودی نیز در مروج اهب به همین موضوع اشاره می‌کند.

به روایت بیشتر کتاب‌های تاریخی، درفش کاویان زمان ساسانیان از پوست شیر یا پلنگ ساخته شده بود، بدون آنکه نقش جانوری بر روی آن باشد. هر پادشاهی که به قدرت می رسید، تعدادی جواهر بر آن می افزود. به هنگام حمله اعراب به ایران، در جنگی که در اطراف شهر نهاوند درگرفت، درفش کاویان به دست آنان افتاد و چون آن را همراه با فرش مشهور «بهارستان» نزد عمر بن خطاب، خلیفه مسلمانان، بردند، وی از بسیاری گوهرها، درها و جواهراتی که به درفش آویخته شده بود، دچار شگفتی شد و به نوشته فضل الله حسینی قزوینی در کتاب المعجم: «… سپس بفرمود تا آن گوهرها را برداشتند و آن پوست را سوزانیدند.

 

کرج - مهرشهر - زير پل حسين آباد مجموعه ورزشي تختي سالن ستارگان رزمي  جهان  b Site: http://www.kungfutoa-ms.ir Email: hbalaii@gmail.com